УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между фирма “Джорди-3” ООД, наричанa за по-кратко Джорди, клиенти възлагащи поръчки, наричани за краткост „Възложител” и партньори, осъществяващи доставка на материали, машини, оборудване и подизпълнение, наричани за краткост „Доставчик”.
2. Настоящите Общи условия представят договорното съдържание на деловите отношения между Възложител- Джорди и Доставчик, доколкото не се допълват или изменят от специални разпоредби – в сила, или договорени за специфични поръчки, доставки или дейности, за действия или споразумения. Общите /специални/ условия са задължителни за Възложителя/Доставчика като съвкупност от правила за деловите отношения между него и Джорди.
3. Действието на Общите условия не е ограничено във времето и по обхват. Те не се отнасят само до отделна поръчка или сделка, които Джорди може да предостави.
4. Джорди не гарантира и не отговаря за промени, отнасящи се до правния режим на поръчката или сделката или за фактически събития, настъпили поради причини извън нейния контрол.
5. Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободно движение на такива и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, Контрагентите (Клиенти и Доставчици) на Джорди декларират съгласие да предоставят на Джорди лични данни, предоставяни в онлайн платформата за запитвания, подадени чрез електроната поща или на място в офиса. Със съгласието си, с настоящите общи условия, Контрагентът декларира, че доброволно е предоставил своите лични данни и данните на упълномощените от него лица и дава изричното си съгласие Джорди да съхранява, обработва и използва личните му данни, и тези на упълномощените от него лица, като се съгласява и оторизира Джорди да предоставя информация или лични данни за Контрагентът на нейни адвокати, счетоводители, одитори и други външни консултанти и лица, в договорни отношения с Джорди, както и на други финансови институции в страната и в чужбина, в случаите когато те принадлежат към същата фирмена група или са свързани с Джорди лица по смисъла на приложимото право, включително за целите на предлагането на продукти, услуги и проучвания относно предлаганите от Джорди продукти и услуги.

II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

1. Всички услуги предоставяни от Джорди се калкулират на база моментна пазарна стойност на вложените материали, консумативи и необходимото технологично време за изработката на поръчката, както и използвания човешки ресурс за изпълнението ú.
2. Запитване, поръчка или потвърждение за поръчка за изработка се приема по електронен път, на упоменатите на интернет страницата на Джорди елекронни пощи или на място в офис на фирмата. Всяка поръчка се счита за сключен договор за изработка. Потвърждение за стартиране на поръчка за изработка, от страна на Клиента, по телефона, се счита само за старт на материалното осигуряване, по даденото задание. За фактическо възложение и реален старт на изпълнение, се приема официално писмено възложение на място или по електронен път.
3. Поръчка за изработка се счита за приета от Джорди, чрез писмено потвърждение на електронната поща и/или изпращане на документ за плащане, към Клиента. Отговорност на Клиента е да гарантира, че предоставеният електронен адрес е коректен, така че електронните писма, изпратени от Джорди, да бъдат получени на неговия адрес. В частност, отговорност на Възложителя e, ако се използват SPAM филтри, да гарантира, че всички електронни писма от Джорди могат да бъдат доставени.
4. Джорди пристъпва към подробно ценообразуване, само при налична, цялата, необходима за целта, техническа информация: 3D модели и сглобени единици, генерирани и дефинирани в sheet metal среда или weldment среда (*.sldprt, *.sldasm, *.stеp, *.iges); 2D CAD файлове (*.dxf, *.dwg) и векторни чертежи (CAD, *.pdf), задължително на ниво детайл, с нанесени съответните стандарти и допуски; довършителни операции; изисквания за качествен контрол по стандарти, различни от работните на Джорди, с указани важните контролни размери. Обработката на DWG/DXF сборни чертежи, както на всички останали формати чертежи (в това число, подадени само на хартиен носител), се калкулира на база време за обработка и се включва в цената на офертата. След постъпило запитване от Възложител и представяне на необходимите документи и информация свързани с поръчката се изготвя ценово предложение (оферта).
4.1. При калкулацията за разкрой, при който използваемостта е под цял лист, се взима минимум стойността на материала, кратен на ширината на листа (у) и 1/4 от дължината му (х) или при дължина на детайла съизмерима с дължината му (х), се калкулира минимум 1/2 от ширината му (y), към стойността му се добавя времето необходимо за машинна настройка и за разкроя на детайла/детайлите. Предното важи, за стандартни материали и такива, които Джорди поддържa на склад. При нужда от закупуване на специален материал, клиентът заплаща 100% от стойността му, без значение, колко от материала е използван.
4.2. При калкулация на листоогъване се взима предвид времето за подготовка, но не по-малко от 1/2 час.
4.3. Калкулация на прахово боядисване се базира на габаритен размер, тегло или на база площ, получена при изготвяне на чертеж от 3D софтуер, но не по-малко от 1 кв.м..
4.4. Възложителят е запознат и приема, че Джорди си запазва правото да отказва да изпълни поръчка с материал на клиента, ако доставеният материал не отговаря на нашите изисквания, което включва: отклонения в равнинността на материала извън нормите, както следва: DC01 – EN 10130/EN10131 FS; S235/355/420 – EN10025/EN10051 FS; DX51D+Z275 – EN 10346/EN10143 FS; DX51D+AZ (Galvalume) – EN10346/EN10143 FS; DX51D+ZM (Magnelis) – EN 10346/EN10143 FS; всякакви нарушения на лицевата повърхност, в това число подбитости, надрасквания, стартирал процес корозия и т.н.
4.5. Възложителят е запознат и приема, че при поставяне на материала върху машините за разкрой се получават следи и отпечатъци, които могат да бъдат сведени до минимум, но не и да бъдат избегнати. Огъването с абкант-преса оставя следи върху материала в линията на огъване. Защитата от следи при огъването се калкулира допълнително.
4.6. Възложителят е запознат и приема, че след завършване на първата поръчка, Джорди си запазва правото на пост-изчисление и евентуална корекция на цената, при бъдещо повторно възложение.
4.7. Възложителят е запознат и приема, че при допуснати от негова страна пропуски или грешки в подадената документация, Джорди не носи отговорност, а отстраняването им е за сметка на възложителя.
5. Стандартният срок за изготвяне на индикативна оферта, от страна на Джорди, e 2 (два) работни дни, но в зависимост от обема на заданието и целостта на получената от Възложителя информация, както и при липсата на векторни чертежи, този срок може да се удължи до 5-7 работни дни. (Векторизация на чертежи от страна на Джорди, се калкулира на база време и се включва в ценовото предложение). Корекцията на пропуски или грешки, допуснати в модели и чертежи на клента, се калкулират допълнително, без значение, на кой етап на изпълнение на поръчката е направена корекцията.
6. Конкретно ценово предложение се изготвя своевременно след официално потвърждение на заданието и се подава до 5 работни дни.
7. Всяко едно ценово предложение е валидно 30 (тридесет) дни. Срокът за изработка заложен в него, важи при потвърждение до 2 (два) работни дни, считано от получаването му, което е времето, в което се пазят и заявените за поръчката материали. Валидността се отнася само до услугите на Джорди. Ако има промени в цените на материала, преди да бъде потвърдена поръчката от страна на Клиента, Джорди си запазва правото да прави ценови корекции.
8. Срок за изпълнение на стандартна поръчка е 10 работни дни. Срок за поръчки с по-голям обем, се изчислява на база моментното натоварване и планираните производствени задачи. Същото се отнася за комплексни поръчки, срокът за които се определя индивидуално и в зависимост от сложността на изпълнение.
9. При възможност, поръчки за изработка се изпълняват в рамките на 5 (пет) дни, ако те не изискват доставка на специализиран материал и ако обемът им не надхвърля 2 часа време за разкрой. При доставка на нестандартни материали, срокът за изпълнение на заданието започва да тече от деня, в който материалът бъде доставен в базата на Джорди.
10. Изпълнението на всяка поръчка във Джорди е с предварително уточнен технологично-производствен процес. Ако по време на производство се установи невъзможност за изпълнение, Джорди има право да поиска предоговаряне на стойността на поръчката, заради промяна в технологията или необходимостта от допълнителни разходи за подизпълнение, или да се откаже от нея, като предаде детайлите на етапа на тяхната готовност, като за целта получава само 90% от договорената сума, но свързана пряко с етапа на изпълнение на детайлите.
11. Възложителят е запознат и приема, че при нанасяне на корекции по заданието, подадени писмено от негова страна, след стартирана вече поръчка, производството й се стопира на етапа, в който се намира. Нанасят се необходимите промени в производствената документация. При възможност, произведените до момента детайли се коригират. Всички направени разходи за нанесените промени, както и произведени вече детайли, невъзможни за корекция, са за сметка на Възложителя. Срокът на поръчката се удължава с толкова дни, колкото е отнела преработката на документация и детайли.
12. Цени
12.1. Цените на Джорди са франко склад (ex works). Опаковка, транспорт, транспортни и митнически такси, се начисляват отделно.
Транспортна или друг вид застраховка може да бъде сключена по желание на Възложителя и за негова сметка.
12.2. Условия:
12.2.1. Преди стартиране на изпълнение на поръчка за нов клиент се изисква 100% авансово плащане.
12.2.2. За поръчки за изработка на стойност под 1000,00 лв – 100% авансово плащане, освен в случаите, когато има подписан Договор, в който изрично се определят условията на плащане.
12.2.3. За поръчки за изработка над 1000,00 лв – по договаряне, но не по малко от 50% аванс и остатъка при готовност за спедиция.
12.3. Плащането на дадена поръчка, се счита за извършено, когато сметката на Джорди бъде кредитирана с еквивалента на плащането. В случай на закъснение на плащане, при условия на отложено плащане, на Възложителя се начислява лихва от 10% на годишна база. При частично плащане на просрочени задължения от страна на Възложителя, същите се погасяват в поредността на тяхното възникване.
12.4. За поръчки, различни от стандартните, се подписва договор за изпълнение, при който се договарят условия и сроковете за изпълнение и начин на плащане.
12.5. Производство на мостра (прототипно изделие):
12.6. Ако изпълнението на дадено задание, е свързано с изработка или закупуване на специализиран нестандартен инструментариум, стойността му е дължима 100% при стартиране на поръчката. Това важи и за изработка на мостри.
12.7. При отказ на поръчка едностранно, от страна на Възложителя, след платен аванс, но преди стартиране на доставки и производствени цикли, Възложителя има право на 50% от платената авансово сума. Ако е стартирал процес по доставка или е стратирано производсто, Възложителят дължи всички суми по договора, до етапа на изработка на детайлите. Всичкият изработен материал и/или детайли се предават на Възложителя с приемо-предавателен протокол и фактура.
12.8. При невъзможност да се изпълни заявката в договорения срок, по вина на Джорди, Джорди дължи обезщетение в размер на 0,1% на ден, но не повече от 10% от стойността на поръчката. Джорди не поема отговорност за забавяне или неизпълнение, поради форсмажорни обстоятелства, свързани със закъснели доставки на суровини и материали, поради лоши атмосферни условия или тежки аварии по машини, или други, свързани с изработката на конкретното задание.
12.9. При едностранно прекратяване на поръчката от страна на Джорди, в рамките на 24 ч., от официално възложение, на клиента се връща авансовата сума, ако прекратяването е свързано с невъзможност за изпълнение на заданието, появило се в процеса на производство.
12.10. Товаро-разтоварни дейности, при експедиция на стоки или прием на клиентски материал, се извършват с транспортно-складова техника, само в превозни средства, подходящи за механизирано товарене. Цената на товаро-разтоварните дейности не са включени в цената на опаковката и се начисляват отделно. Всяко товарене на ръка е ангажимент на Възложителя.
12.11. Преопаковане, на готова за спедиране стока на клиент, поради изпращането на несъобразен с габаритите на товара транспорт, се извършва само при възможност за отделяне на човешки ресурс и срещу заплащане на времето за положения допълнителен труд в размер на 20 лв/час на човек.
12.12. Джорди съхранява готовата продукция без начисляване на такса за съхранение на склад до 3 (три) работни дни, от писмено уведомяване на клиента за готовност за спедиция. Всеки следващ ден се таксува по 0.25 €/м2 за палето-място или заета площ.
13. Иск за рекламация на издадена продукция, се приема не по-късно от 3 (три) работни дни, считано от получаването ù.
13. Възложителят е запознат и приема, че при възлагане и заплащане на конструктивна разработка на изделие, Джорди си запазва правото да съхранява производствената документация, като декларира правилното и съхранение и не я предоставя на трети лица. Собствеността на документацията е на Възложителя, но е на отговорно пазене във Джорди. По желание на Възложителя, Джорди предоставя 2D чертежи във векторен PDF формат.

III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДОСТАВЧИЦИ

1. За доставчик на материали за нуждите на Джорди, се допускат само одобрени според СУК фирми.
2. За всяка доставка на материал Джорди може да изиска от доставчика сертификат 3.1 или най-малко 2.2 и декларация за съответствие с европейските норми.
3. Джорди не приема стоки, доставени в опаковка, различна от оригиналната или с нарушена цялост на опаковката.
4. Листовият и тръбен материал се приемат на база издадени документи, но при установяване на дефекти, водещи до невъзможност за коректно изпълнение, по време на разкроя му, се предявява рекламация към доставчика. В случай на доставка на материали с поставено защитно фолио, поради невъзможността за проверка на листовия материал под защитното фолио, Джорди си запазва правото да предяви рекламация, при установяване на дефекти или деформации в покритието на по-късен етап, когато фолиото бъде отстранено от листовия материал.
5. Всяка доставка от подизпълнител трябва да е придружена с документ за контрол на качеството, доказващ коректното му изпълнение, приемо-предавателен протокол, в който е указан номер или име на нашата поръчка.
6. Товаро-разтоварни дейности се извършват само с транспортно-складова техника от подходящи за целта превозни средства. Всички материали трябва да са подходящо опаковани за разтоварване. Всяко разтоварване на ръка, по вина на доставчика, е негово задължение, в противен случай Джорди може да откаже прием на съответната доставка.
7. Всяка издадена към Джорди фактура стандартно се изплаща до 5 дни, освен ако не е договорен друг срок.
8. Фактури към доставчици се изплащат на съответен падеж.
За неуредените въпроси в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.