Проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

„ДЖОРДИ-3“ ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 14.07.2020 г. „ДЖОРДИ-3“ ООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073-3850-C01 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Периодът на изпълнение на проекта е 3 месеца до 14.10.2020г.

Проектът е на стойност 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

15.07.2020 г.